1. அல்ஃபாத்திஹா – தொடக்கம்
 2. அல்பகரா – மாடு
 3. ஆலு இம்ரான் – இம்ரானின் குடும்பத்தினர்
 4. அந்நிஸா – பெண்கள்
 5. அல்மாயிதா – உணவுத்தட்டு
 6. அல்அன்ஆம் – ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்
 7. அல்அஃராஃப் – சிகரங்கள்
 8. அல்அன்ஃபால் – போரில் கிடைத்த வெற்றிப் பொருட்கள்
 9. அத்தவ்பா –  பாவ மண்ணிப்பு
 10. யூனுஸ் – இறைத் தூதர்களில் ஒருவர்
 11. ஹூது – இறைத் தூதர்களில் ஒருவர்
 12. யூஸுஃப் – இறைத் தூதர்களில் ஒருவர்
 13. அர்ரஃது – இடி
 14. இப்ராஹீம் – இறைத் தூதர்களில் ஒருவர்
 15. அல்ஹிஜ்ர் – ஹிஜ்ர் எனும் ஊர்
 16. அந்நஹ்ல் – தேனீ
 17. பனீ இஸ்ராயீல் – இஸ்ராயீலின் வழித்தோன்றல்கள்
 18. அல்கஹ்ஃப் – குகை
 19. மர்யம் – இறைத் தூதர் ஈஸா அவர்களின் தாயார்
 20. தாஹா – அரபு மொழியின் இரண்டு எழுத்துக்கள்
 21. அல்அன்பியா – நபிமார்கள்
 22. அல்ஹஜ் – ஹஜ் எனும் வணக்கம்
 23. அல்முஃமினூன் – இறைநம்பிக்கையாளர்கள்
 24. அந்நூர் – ஒளி
 25. அல்ஃபுர்கான் – பிரித்துக் காட்டுவது
 26. அஷ்ஷுஅரா – கவிஞர்கள்
 27. அந்நம்ல் – எறும்பு
 28. அல்கஸஸ் – வரலாறுகள்
 29. அல்அன்கபூத் – சிலந்தி
 30. அர்ரூம் – ரோமாபுரி
 31. லுக்மான் – ஒரு நல்லடியார்
 32. அஸ்ஸஜ்தா – சிரம் பணிதல்
 33. அல்அஹ்ஸாப்- எதிரணிகள்
 34. ஸபா – ஓர் ஊரின் பெயர்
 35. ஃபாத்திர் – படைப்பாளன்
 36. யாஸீன் – அரபு மொழியில் இரு எழுத்துக்கள்
 37. அஸ்ஸாஃப்ஃபாத் – அணிவகுத்து நிற்போர்
 38. ஸாத் – அரபு மொழியின் ஓர் எழுத்து
 39. அஸ்ஸுமர் – கூட்டங்கள்
 40. அல்முஃமின் – இறைநம்பிக்கையாளர்கள்
 41. ஃபுஸ்ஸிலத் – விவரிக்கப்பட்டது.
 42. அஷ்ஷூரா – ஆலோசனை செய்தல்
 43. அஸ்ஸுக்ருஃப் – அலங்காரம்
 44. அத்துகான் – புகை
 45. அல்ஜாஸியா – முழங்காலிடுதல்
 46. அல்அஹ்காஃப் – மணற் குன்றுகள்
 47. முஹம்மத் – இறுதி தூதரின் பெயர்
 48. அல்ஃபத்ஹ் – வெற்றி
 49. அல்ஹுஜுராத் – அறைகள்
 50. காஃப் – அரபு மொழியின் ஓர் எழுத்து
 51. அத்தாரியாத் – புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்
 52. அத்தூர் – தூர் மலை
 53. அந்நஜ்ம் – நட்சத்திரம்
 54. அல்கமர் – சந்திரன்
 55. அர்ரஹ்மான் – அளவிலா அருளாளன்
 56. அல்வாகிஆ -(உலகம் அழியும்) நிகழ்வு
 57. அல்ஹதீத் – இரும்பு
 58. அல்முஜாதலா – தர்க்கித்தல்
 59. அல்ஹஷ்ர் – படை திரட்டல்
 60. அல்மும்தஹினா – பரிசோதித்தல்
 61. அஸ்ஸஃப் – அணிவகுப்பு
 62. அல்ஜுமுஆ – வெள்ளிக் கிழமை
 63. அல்முனாஃபிகூன் – நயவஞ்சகர்கள்
 64. அத்தகாபுன் – இழப்பு
 65. அத்தலாக் – மணவிலக்கு
 66. அத்தஹ்ரீம் – விலக்குதல்
 67. அல்முல்க் – அதிகாரம்
 68. அல்கலம் – எழுதுகோல்
 69. அல்ஹாக்கா – உறுதியாக நிகழக்கூடியது
 70. அல்மஆரிஜ் – உயர்வுகள்
 71. நூஹ் – இறைத் தூதர்களில் ஒருவர்
 72. அல்ஜின் – ஜின் எனும் படைப்பினம்
 73. அல்முஸம்மில் – போர்வை போர்த்தியிருப்பவர்
 74. அல்முத்தஸ்ஸிர் – போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்
 75. அல்கியாமா- மறுமை நாள்
 76. அல்இன்ஸான் – மனிதன்
 77. அல்முர்ஸலாத் –  அனுப்பப்படுபவை
 78. அந்நபா – செய்தி
 79. அந்நாஸிஆத் – கடுமையாகப் பறிப்போர்
 80. அபஸ – கடுகடுத்தார்
 81. அத்தக்வீர் – சுருட்டுதல்
 82. அல்இன்ஃபிதார் – பிளந்துவிடுதல்
 83. அல்முதஃப்ஃபிஃபீன் – குறைவு செய்வோர்
 84. அல்இன்ஷிகாக் – பிளந்து விடுதல்
 85. அல்புரூஜ் – நட்சத்திரங்கள்
 86. அத்தாரிக் – மின்னும் நட்சத்திரம்
 87. அல்அஃலா – மிக உயர்ந்தவன்
 88. அல்காஷியா – சூழ்ந்துக் கொள்ளக் கூடியது
 89. அல்ஃபஜ்ர் – அதிகாலை
 90. அல்பலத் – நரகம்
 91. அஷ்ஷம்ஸ் – சூரியன்
 92. அல்லைல் – இரவு
 93. அல்லுஹா – முற்பகல்
 94. அஷ்ஷரஹ் – விரிவாக்குதல்
 95. அத்தீன் – அத்தி மரம்
 96. அல்அலக் – சூழ்ந்துகொண்ட கரு முட்டை
 97. அல்கத்ர் – மதிப்பு
 98. அல்பய்யினா – தெளிவான சான்று
 99. அஸ்ஸில்ஸால் – நில நடுக்கம்
 100. அல்ஆதியாத் – பாய்ந்து செல்பவை
 101. அல்காரிஆ – நடுங்க வைக்கும் நிகழ்வு
 102. அத்தகாஸுர் – பெருமையடித்தல்
 103. அல்அஸ்ர் – காலம்
 104. அல்ஹுமஸா – குறை கூறுதல்
 105. அல்ஃபீல் – யானை
 106. குரைஷ் – குரைஷிக் குலம்
 107. அல்மாஊன் – அற்பப் பொருள்
 108. அல்கவ்ஸர் – தடாகம்
 109. அல்காஃபிரூன் -இறைமறுப்பாளர்கள்
 110. அந்நஸ்ர் – உதவி
 111. அல்மஸத் – முறுக்கேறிய கயிறு
 112. அல்இஹ்லாஸ் – தூய்மைப்படுத்துதல்
 113. அல்ஃபலக் – அதிகாலை
 114. அந்நாஸ் – மனிதர்கள்