லைலத்துல் கத்ர் இரவு 27ம் நாளிலா?

ஆயிரம் மாதங்களைவிட சிறந்த இரவான லைலத்துல் கத்ர் இரவு 27ம் நாளிலா? கடைசி பத்தின் ஒற்றைப்படையிலா?

லைலத்துல் கத்ர் தொடர்பான விரிவான விளக்கம்…

வீடியோ வடிவில் : https://www.youtube.com/watch?v=vU9vE8GlggY&list=PL-leyfjAtrIrA3hoqI8JgN1liIIdVUwYy&index=6