கடமையான நோன்பு விடுப்பட்டிருக்கும் நிலையில் உபரியான நோன்புகளை நோற்கலாமா?

கடமையான நோன்புகள் விடுபட்டிருக்கும் நிலையில் சுன்னத்தான நோன்புகள் நோற்கலாமா?

பதில் வீடியோ வடிவில் : https://www.youtube.com/watch?v=yT9IIBzCpKg&list=PL-leyfjAtrIrA3hoqI8JgN1liIIdVUwYy&index=13