ஃபித்ரா என்பது கட்டாயக் கடமையா?

ஃபித்ரா என்பது கட்டாயக் கடமையா? ஃபித்ராவை நிறைவேற்றினால் தான் நோன்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா?

பதில் வீடியோ வடிவில் : https://www.youtube.com/watch?v=1pW27OCIZho&list=PL-leyfjAtrIrA3hoqI8JgN1liIIdVUwYy&index=5f