9:522 தொழுகை நேரங்கள்

522. ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார். 
சூரிய(னி)ன் (ஒளி) என் அறையில் (மறையாமல்) விழுந்து கொண்டிருக்கும்போது நபி(ஸல்) அவர்கள் அஸர் தொழுவார்கள். 
Book :9