94:7228 எதிர்பார்ப்பு

பாடம் : 2 நன்மையை எதிர்பார்த்தல் உஹுத் மலை அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்தாலும்… என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.3 
7228. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’ 
என்னிடம் உஹுத் மலை அளவிற்குத் தங்கம் இருந்தாலும், அதிலிருந்து ஒரு பொற்காசு என்னிடம் (எஞ்சி) இருந்து அதைப் பெற்றுக்கொள்பவரை நான் அடையும் நிலையில் மூன்று நாள்கள் கழிவதைக்கூட நான் விரும்பமாட்டேன்; கடனை அடைப்பதற்காக நான் (அதிலிருந்து) எடுத்துவைக்கும் சிறிதளவு (தங்கத்தைத்) தவிர. 
என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 
Book : 94