90:6954 தந்திரங்கள்

பாடம் : 2 தொழுகை விஷயத்தில் தந்திரம் செய்தல் 
6954. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’ 
உங்களுக்கு சிறுதுடக்கு ஏற்பட்டால் நீங்கள் அங்கசுத்தி (உளூ) செய்து கொள்ளாத வரை உங்கள் தொழுகையை அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். 
என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார்.4 
Book : 90