76:5678 மருத்துவம்

பாடம் : 1 அல்லாஹ் எந்த நோயையும் அதற்குரிய நிவாரணியை அருளாமல் இறக்குவதில்லை. 
5678. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’ 
அல்லாஹ் எந் நோயையும் அதற்குரிய நிவாரணியை அருளாமல் இறக்குவதில்லை.2 
என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 
Book : 76