53:2693 சமாதானம்

பாடம் : 3 தலைவர் தம் தோழர்களிடம், நம்மை அழைத்துச் செல்லுங்கள்; நாம் (அவர்களிடையே) சமாதானம் செய்து வைப்போம் என்று சொல்லுதல். 
2693. ஸஹ்ல் இப்னு ஸஅத்(ரலி) அறிவித்தார். 
ஒருவர் மீதொருவர் கற்கள் வீசிக் கொள்ளுமளவிற்கு ‘குபா’ வாசிகள் (தமக்கிடையே) சண்டையிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் இச்செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள், ‘நம்மை அழைத்துச் செல்லுங்கள். நாம் அவர்களுக்கிடையே சமாதானம் செய்து வைப்போம்’ என்று கூறினார்கள். 
Book : 53