49:2521 அடிமையை விடுதலை செய்தல்

பாடம் : 4 இருவருக்குரிய ஓர் அடிமையை, அல்லது பலருக்குரிய ஓர் அடிமைப் பெண்ணை விடுதலை செய்தல். 
2521. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இருவருக்குப் பங்குள்ள ஓர் அடிமையை (அவ்விருவரில்) ஒருவர் விடுதலை செய்தால் அவர் வசதியுடையவராக இருப்பாராயின் அவ்வடிமையின் (சந்தை) விலை மதிப்பிடப்பட்டு (மீதி விலையும் செலுத்தப்பட வேண்டும்;) பின்னர் அவன் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். 
என அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அறிவித்தார். 
Book : 49