49:2520 அடிமையை விடுதலை செய்தல்

2520. அஸ்மா பின்த்து அபீ பக்ர்(ரலி) அறிவித்தார். 
நாங்கள் சந்திர கிரகணத்தின்போது அடிமைகளை விடுதலை செய்யும்படி கட்டளையிடப்பட்டிருந்தோம். 
Book :49