47:2485 கூட்டுச் சேருதல்

2485. ராஃபிஉ இப்னு கதீஜ்(ரலி) அறிவித்தார். 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களுடன் அஸர் தொழுகை தொழுதுவிட்டு, ஒட்டகத்தை அறுப்போம். அது பத்துப் பங்குகளாகப் பங்கு போடப்படும். சூரியன் மறைவதற்கு முன் நாங்கள் (அதன்) சமைக்கப்பட்ட இறைச்சியை உண்போம். 
Book :47