26:1774 உம்ரா

பாடம் : 2 ஹஜ்ஜுக்கு முன்னால் உம்ராச் செய்தல். 
1774. இப்னு ஜுரைஜ் அறிவித்தார். 
இக்ரிமா இப்னு காலித் ஹஜ்ஜுக்கு முன் உம்ரா செய்வது பற்றி இப்னு உமர்(ரலி) அவர்களிடம் கேட்டதற்குவர் ‘குற்றமில்லை’ என்றார். 
மேலும், ‘நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் செய்வதற்கு முன் உம்ராச் செய்தார்கள்’ என்று இப்னு உமர்(ரலி) கூறினார் என்றும் இக்ரிமா கூறுகிறார். 
Book : 26