25:1515 ஹஜ்

1515. ஜாபிர் இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி) அறிவித்தார். 
துல்ஹுலைஃபாவில் வாகனம் சரியாக நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் நபி(ஸல்) இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். 
இதைப் போன்று அனஸ்(ரலி)யும் இப்னு அப்பாஸ்(ரலி)யும் அறிவித்தார்கள். 
Book :25