23:1240 ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்

1240. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஐந்து. அவை ஸலாமுக்கு பதிலுரைப்பது, நோயாளியை விசாரிப்பது, ஜனாஸாவப் பின்தொடர்வது, விருந்தழைப்பை ஏற்றுக் கொள்வது. தும்முபவருக்கு மறுமொழி கூறுவது ஆகியவையாகும். 
அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 
Book :23