19:1124 தஹஜ்ஜுத்

பாடம் : 4 நோயாளி இரவுத் தொழுகையை விட்டு விடலாம். 
1124. ஜுன்துப்(ரலி) அறிவித்தார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் நோயுற்றபோது ஓர் இரவோ, இரண்டு இரவுகளோ தொழவில்லை. 
Book : 19