18:1083 கஸ்ருத் தொழுகை

1083. ஹாரிஸா இப்னு வஹப்(ரலி) அறிவித்தார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மினாவில் எதிரிகளைப் பற்றி எந்த அச்சமும் இல்லாத நிலையில் இரண்டு ரக்அத்களாக எங்களுக்குத் தொழுகை நடத்தினார்கள். 
Book :18