11:877 ஜும்ஆத் தொழுகை

பாடம் : 2 ஜுமுஆ நாளில் குளிப்பதன் சிறப்பும், சிறுவர்கள் பெண்கள் ஆகியோர் ஜுமுஆத் தொழுகையில் கலந்து கொள்வது அவர்கள் மீது கடமையா என்பதும். 
877. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
‘உங்களில் எவரும் ஜும்ஆவுக்கு வந்தால் குளித்துக் கொள்ளட்டும்’ 
என அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அறிவித்தார். 
Book : 11