10:607 பாங்கு

பாடம் : 3 இகாமத்தின் வாசகங்களில் கத்காமத்திஸ் ஸலாத்’ என்பதைத் தவிர மற்றவற்றை ஒரு முறை மட்டும் சொல்ல வேண்டும். 
607. அனஸ்(ரலி) அறிவித்தார். 
பாங்கின் வாசகங்களை இரட்டை இரட்டையாகவும் ‘கத்காமதிஸ்ஸலாத்’ என்பதைத் தவிர உள்ள இகாமத்தின் வாசகங்களை ஒற்றையாகவும் சொல்லுமாறு பிலால்(ரலி) கட்டளையிடப்பட்டார்கள். 
Book : 10