10:605 பாங்கு

பாடம் : 2 பாங்கின் வாசகங்களை இரண்டிரண்டு முறை சொல்லவேண்டும். 
605. அனஸ்(ரலி) அறிவித்தார். 
பாங்கின் வாசகங்களை இரட்டை இரட்டையாகவும் ‘கத்காமதிஸ்ஸலாத்’ என்பதைத் தவிர உள்ள இகாமத்தின் வாசகங்களை ஒற்றையாகவும் சொல்லுமாறு பிலால்(ரலி) கட்டளையிடப்பட்டார்கள். 
Book : 10