வெள்ளை சர்க்கரை மாடு&மனித எலும்புகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறதே! அதை பயன்படுத்தலாமா?