உள்ளங்களில் சில கெட்ட எண்ணங்கள் ஏற்படுகின்றது. அதற்கு என்ன செய்வது? என்று நபியிடம் கேட்ட செய்தி சரியானதா?