தொழுகையில் சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதியவர், மீண்டும் துணை சூராவாக சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதி தொழுது கொள்ளலாமா?