தொழுகையின் ஆரம்பத்தில் வஜ்ஜஹ்து என ஆரம்பிக்கும் துஆவை ஓத வேண்டுமா? சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வபிஹம்திக்க என ஆரம்பிக்கும் துஆவை ஓத வேண்டுமா?