தங்கம், வெள்ளி பாத்திரங்களில் சாப்பிடுவது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தங்கம், வெள்ளி பாத்திரங்களை விற்பனை செய்யலாமா?