பொதுக்கூட்டங்களில் தீர்மாணங்கள் வாசிக்கும் போது கைகளை உயர்த்தி அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறுவதற்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் உண்டா?