தன்னுடைய சொந்தமான இடத்தை, வட்டிக் கடைக்கு வாடகைக்கு கொடுத்து சம்பாதிக்கின்ற ஒருவருக்கு பின்னால் நின்று தொழலாமா?