ரமலான் மாதத்தில் விடுபட்ட நோன்புகளை ஒரு வருடத்திற்குள் வைக்க வேண்டுமா? இறந்தவர்களின் விடுபட்ட நோன்புகளை வாரிசுகள் மட்டும் தான் வைக்க வேண்டுமா?