ஒருவரிடம் இரகசியம் கூறும்போது அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக சொல்லாதே என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் இரகசியம் சொல்ல வேண்டுமா?