குர்ஆனில் ஸஜ்தா வசனம் வரும் இடங்களில் கட்டாயம் ஸஜ்தா செய்ய வேண்டுமா? ஸஜ்தா வசனங்களில் ஸஜ்தா செய்யும் போது என்ன துஆ ஓத வேண்டும்?