இஸ்லாமியர்கள் போராட்டக் களங்களில் நாங்கள் திப்புவின் வாரிசுகள்! என்று முழங்குகின்றார்களே அனுமதி உண்டா?