போராட்டக் களங்களில் பெண்கள் கலந்து கொள்ளலாமா? அமைச்சர் நிலோஃபர் கஃபீல் போராட்டத்தில் பெண்கள் கலந்து கொள்வது இஸ்லாத்தில் இல்லை என்கின்றாரே! இது சரியா?