பிரார்த்தனை செய்யும் போது சுப்ஹான ரப்பிக்க ரப்பில் இஸ்ஸத்தி என்று வரும் துஆவை ஓதி விட்டு பிரார்த்தனையை முடிக்கலாமா?