ஒரு தாய்க்கு ஏழு பிள்ளைகள் அவரின் சொத்தையும் வாங்கிக்கொண்டு அவரை கவணிக்காமல் விட்டு விட்டார்கள் ? இவர்களின் மறுமை நிலை என்ன?