பெருநாள் தொழுகை முடிந்து உரை நிகழ்த்தப்படும் போது தாமதமாக ஒருவர் வரும் நிலையில் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்?