பயணத்தில் இருக்கும் போது மக்ரிப் தொழக் கூடிய சூழல் இல்லாவிட்டால், இஷா தொழுகையோடு சேர்த்து தொழலாமா?