ஒருவர் மரணித்து விட்டால் சமூக வலைதளங்களில் RIP போன்ற வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றதே! மார்க்க அடிப்படையில் இது அனுமதியாகுமா?