சமீப காலமாக இணைவைப்பு காரியமான மீலாது விழாக்கள் மீண்டும் தலை தூக்குவது போன்று தெரிகிறதே! என்ன காரணம்?