உங்களில் ஒருவர் குளிக்கின்ற இடத்தில் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் உளு செய்யவும் வேண்டாம் ஏனெனில் அதில் தான் மனக்குழப்பம் உள்ளது என்ற ஹதீஸ் சரியானதா