இத்தா இருக்கும் பெண்கள் பெருநாள் தொழுகைக்கு செல்லலாமா? இத்தா இருக்கும் பெண்கள் வெளியில் செல்வதை பற்றி மார்க்கம் என்ன சொல்கிறது?