இஸ்லாமிய வங்கியில் வீடு கார் வாங்குவது வட்டி அடிப்படையில் வருமா? இஸ்லாமிய வங்கிகளில் முதலீடு செய்யலாமா?