குர்ஆனை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்! ஹதீஸ்களை எழுதி வைக்க வேண்டாம்! என்ற நபிகளாரின் கட்டளைக்கு மாற்றமாக நாம் செயல்படுவது சரியா?