இஸ்திகாரா தொழுகையைத் தொடர்ந்து சரியானது எது என்று நாம் எப்படி கண்டறிய முடியும்? உள்ளத்தில் ஏதேனும் அறிகுறிகள் தென்படுமா?