நாணயம் மாற்றும் முறை என்றால் என்ன?

கேள்வி : நாணயம் மாற்றும் முறை என்றால் என்ன? பதில் : ஒரு நாணயத்துக்குப் பகரமாக இன்னொரு நாட்டு நாணயத்தை மாற்றும் போது எண்ணிக்கையில் வித்தியாசம் இருக்கும். பத்து சவூதி ரியாலுக்கு நூறு இந்திய ரூபாய் என்று மாற்றினால் பத்துக்கு பதிலாக…

Continue Readingநாணயம் மாற்றும் முறை என்றால் என்ன?