இறந்தவர்கள் முகத்தை மூடுவது ஏன்? இறந்தவர்கள் வீட்டில் முஸ்லிம்கள் அழாமல் இருப்பது ஏன்?

Continue Readingஇறந்தவர்கள் முகத்தை மூடுவது ஏன்? இறந்தவர்கள் வீட்டில் முஸ்லிம்கள் அழாமல் இருப்பது ஏன்?

முஸ்லிம்கள் நாற்பது நாட்கள் ஜமாஅத்தில் ஏன் போகிறார்கள்?

Continue Readingமுஸ்லிம்கள் நாற்பது நாட்கள் ஜமாஅத்தில் ஏன் போகிறார்கள்?

முடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?

Continue Readingமுடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?