ஹதீஸ்கள் குர்ஆனிற்கு முரண்படுமா?

ஹதீஸ்கள் குர்ஆனிற்கு முரண்படுமா?